Obchodní podmínky

1) VZTAHY MEZI  PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky Maurea, s.r.o. , Edvarda Beneše 56, 301 00 Plzeň, IČ: 25202294, DIČ: CZ25202294 (dále jen prodávající) , pro dodávku zboží.   Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se těmito obchodními podmínkami řídí a  jsou pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávka   probíhá  pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě
www.arad-kosmetika.cz .   Předmětem této smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí  objednávka kosmetiky Natural Beauty Arad.  Prodávající se zavazuje  dodávat odběratelům zboží v bezvadném  stavu.
Podmínkou pro   platnost   elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených při registraci a v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.   Kupní smlouva  je uzavřena  dnem dodání  zboží.   Ve zvláštních případech si prodávající vyhrazuje před uzavřením smlouvy, respektive dodáním zboží,   právo potvrzení  objednávky  kupujícím.   O způsobu potvrzení objednávky bude kupující informován prodávajícím po uskutečnění objednávky, která   podle názoru prodávajícího vyžaduje ještě dodatečné potvrzení kupujícím.
Prodávající se zavazuje dodržet cenu platnou ke dni obdržení objednávky od kupujícího.  V případě změny  sortimentu ze strany výrobce, má   firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. V takovém případě, pokud kupující  uhradil plnou nebo částečnou cenu zboží, je prodávající povinen cenu neuskutečněného plnění vrátit kupujícímu do 3 dnů od okamžiku, kdy obržel informaci  od výrobce týkající se dané dodávky.
V případě, že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou řadu produktů, je prodávající povinen  projednat s kupujícím jeho objednávku a aktualizovat jí v souladu s nově vzniklými skutečnostmi.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je kupujícím akceptována  v okamžiku  potvrzení objednávky kupujícím.   Následující pracovní den je dnem plánované   expedice   zásilky   kupujícímu.  V případě, že objednané zboží  nebude momentálně na skladě, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat v den plánované expedice.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete částečně nebo úplně    zrušit   telefonicky  nebo e-mailem   bez udání důvodu, nejpozději však do 8.00 h dne, který následuje po dni  odeslání objednávky. Uvedete  jméno, e-mail a svoji původně uskutečněnou objednávku  s uvedením položek, jejichž objednávku chcete zrušit.

5) BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA ZBOŽÍ

Objednané zboží lze zaplatit při doručení přepravní službou  na dobírku , bankovním převodem  na základě faktury před odesláním zboží, hotově pouze při osobním převzetí v sídle prodávajícího.  Od hodnoty objednaného zboží ve výši 1 500,- Kč kupující neplatí poštovné ani balné.  Kupující platí v případě dodání zboží na dobírku tuto službu dle platného ceníku české pošty.

6) DODACÍ LHŮTA

V souladu s článkem 3 je předána zásilka přepravci druhý v den následující po  obdržení objednávky. Podle přepravních podmínek se  přepravce  zavazuje k dodání do maximálně 3 pracovních dní po převzetí zásilky  od prodávajícího. O případné změně dodací lhůty bude kupující informován  prodávajícím.

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb, nevyhovuje-li Vám zboží máte možnost jeho    vrácení   do 14 dnů od jeho obdržení.   Peníze v takovém případě vrátíme na účet kupujícího nebo vyměníme zboží za jiné.  Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Podmínky pro vrácení zboží jsou následující:
zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho dodání, musí být kompletní, nepoužívané a nepoškozené včetně původního obalu (tak aby je bylo možné dále prodávat),s dokladem o koupi. Zboží zašlete na adresu kupujícího doporučeně, nikoliv na dobírku(tento druh zásilky nebude akceptován) a pojištěné proti ztrátě nebo poškození během přepravy. Za uvedené poškození  nebo ztrátu nenese prodávající odpovědnost a nemůže v takovém případě vrátit peníze za zboží posílané zpět prodávajícímu na základě zákona 367/2000 Sb.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídí prodávající  na základě individuální dohody s kupujícím   a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé při přepravě  neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Jestliže se u zboží při jeho používání projeví závada, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.
Záruka se nevztahuje na:
a) nesprávným použitím výrobku
b) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) kupující informuje o reklamaci prodávajícího dopisem, mailem nebo telefonicky  na kontakty uvedené v článku 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
2) zboží zašle kupující jako doporučený balík (ne na dobírku) na  adresu prodávajícího
3) do zásilky kupující uvede důvod reklamace, svoji adresu  a telefonní číslo
4) kupující přiloží   kopii dokladu o zaplacení   reklamovaného zboží

Reklamaci vyřídí prodávající   nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy zpětného převzetí zboží prodávajícím . V případě delší doby reklamace bude prodávající   informovat  kupujícího o důvodu časového prodlení a o stavu reklamace.
Zákony a předpisy: zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  a zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

9) NEVYZVEDNUTÁ ZÁSILKA

V případě, že se zásilka vrátí nevyzvednutá zpět, nezaniká kupujícímu povinnost uhradit náklady spojené s dopravou zboží a balným. Poštou mu bude doručena faktura na úhradu těchto služeb. Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany kupujícího, dle občanského zákona č. 40/1964 Sb. a dle §588 z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

10) PODMÍNKY REGISTRACE

Registrovaní uživatelé (kupující) svým souhlasem s těmito OP souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na jimi uvedenou emailovou adresu, a to v intenzitě odpovídající jednomu obchodnímu sdělení za 30 kalendářních dní.

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerém osobní údaje jsou důvěrné,     budou použité pouze ke    splnění objednávky    Kupujícího   a k vlastním obchodním nabídkám Prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě  s výjimkou   situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se platby a dodávky objednaného zboží. Do  uvedené  situace patří  sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání.
Prodávající postupuje tak, aby objednávající fyzická osoba neutrpěla újmu na svých právech  a   dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do jejího  života.    Veškeré osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky především  se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění  (patří sem  jméno, příjmení, adresa, datum narození a  rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis – i eventuální biometrický podpis).
Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pouze pro účely splnění předmětu objednávky (kupní smlouvy) a zasílání   vlastních obchodních sdělení Prodávajícího  Kupujícímu.
Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené firmě MAUREA,s.r.o. pro výše uvedené účely  poskytuje dobrovolně.
Kupující souhlasí, aby MAUREA, s.r.o. shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje Kupujícího, a to v rozsahu nezbytném pro učinění   nabídky a následného plnění objednávky (uzavřené smlouvy). Kupující tímto vyslovuje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.

 

0